Regulamin
dlakociarzy_logo_mobileDlaKociarzy.pl
Moje konto
0.00

Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem https://dlakociarzy.pl prowadzony przez RIKONA sp. z o.o. ul.Adama Mickiewicza 37/58 03-289 Warszawa NIP: 5252868114 REG:389326473, zwany „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 531 815 377 (Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), korzystając z adresu poczty elektronicznej – sklep@dlakociarzy.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającaosobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e. PRZEDMIOT TRANSAKCJI – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
f. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
g. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
h. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dlakociarzy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
i. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest przez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia. Sklep nie oferuje możliwości rejestracji konta. Sklepu umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
f) program do odczytu plików formatu PDF.
2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „kupuję i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka.
7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów.
8. Sprzedawca oferuje także szycie Produktów na miarę, a wtenczas Użytkownik podaje określone wymiary i Produkt jest szyty na indywidualne zamówienie. Zasady płatności i dostawcy mają odpowiednie odniesienie do takiej sytuacji.
9. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia
Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest
informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
b) anulowania całości zamówienia (odstąpienie). W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.
10. Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i
warunków technicznych, którym musząodpowiadać́kasy rejestrujące.
11. Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na
wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin / warunki sprzedaży
sklepu (dla marketplace).
12. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium
elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
13. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w
repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient
uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę
na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
14. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien
sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
15. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany
przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i
wydania eparagonu.

§5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej
c) za pośrednictwem wysyłki do paczkomatu obsługiwanego przez InPost.
Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia. Przygotowanie Produktu do wysyłki nastąpi do 2 dni roboczych, do których należy doliczyć czas faktycznej dostawy kurierskiej (zwykle 2 dni robocze). Nie dotyczy to Produktów szytych na zamówienie indywidualne, a wtenczas obowiązują ustalenia co do terminu poczynione w toku zamawiania.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
PAYNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wolmbrawska 18/1B, 53-138 Wrocław, NIP: 8992872841, REGON: 385032438, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Frabryczej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000817851.
b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal - obsługę płatności prowadzi PAYPAL POLSKA sp. z o.o z siedzibą 00-113 Warszawa, Ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252406419,
c) Płatność przez BLIK prowadzi PAYNOW,
d) Płatność za pomocą karty płatniczej (debetowej/kredytowej) prowadzi PAYNOW,
e) płatność przy odbiorze tzw. „za pobraniem”.
5. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku
braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
6. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy.
7. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.

§ 6 REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego towaru, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
4. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na sklep@dlakociarzy.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
6. Jeżeli Klientem jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
9. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie
reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów
konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: sklep@dlakociarzy.pl , najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:

-nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;

-która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres: ul. Kamykowa 50 03-289 Warszawa lub zwrócić osobiście pod tym adresem. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu
(koszty odesłania).
5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np.
w oświadczeniu o odstąpieniu).
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (faktura VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w
formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
4. Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie
wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres
e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby:
a. weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w
produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji
udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz
dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania
b. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie
eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę
informatyczną eparagonów.

Sklep internetowy DlaKociarzy.pl
Znajdziesz u nas wyselekcjonowane produkty dla kociarzy i kotów. To nie jest zwykły sklep. To sklep założony przez kociarzy dla kociarzy.
DANE FIRMY
RIKONA sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252868114
REG: 389326473
KRS: 0000908789

© 2023 by DlaKociarzy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram